• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست های پیچیده تری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ می باشد.

null

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش‌های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست‌های پیچیده‌ری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می‌دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ است…

null

آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

آنالیز معمولی مغزه (RCAL)

تعریف، توصیف و شبیه‌سازی اساسی مخزن بر مبنای نتایج بدست آمده از آنالیز معمولی مغزه (RCAL) انجام می‌شود. این نتایج شامل میزان تخلخل (Porosity)، اشباع (Saturation) و تراوایی (Permeability) است که برای آنالیز سه عامل بنیادی یک مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرند….

null

آماده‌سازی مغزه (Core Preparation)

آماده‌سازی مغزه (Core Preparation)

اولین مرحله دربرنامه آنالیز مغزه، آماده‌سازی مغزه است. نمونه‌های مغزه با کیفیت، اساس یک آنالیز مغزه صحیح هستند که منجر به بدست آمدن بهترین داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌شود.

null

آنالیز سیالات مخزن (PVT)

آنالیز سیالات مخزن (PVT)

یکی از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی رفتار مخازن نفت و گاز داده‌های مربوط به رفتار سیالات مخزن است. برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن‌ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است…

برندها