• شرکت طاها کیمیا تجهیز

یکی از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی رفتار مخازن نفت و گاز داده‌های مربوط به رفتار سیالات مخزن می باشد. برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است. آزمایش های مختلفی را می توان روی نمونه سیال مخزن انجام داد. این آزمایش ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود: ۱- آزمایش های میدانی اولیه ۲- تست های معمول آزمایشگاهی ۳- تست های آزمایشگاهی ویژه فشار-حجم-دما (PVT)

برندها